Nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor

Publicerat:

Idag har regeringen beslutat om en nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Syftet med handlingsplanen är att förebygga och motverka könsstympning samt förbättra stödet till redan utsatta. Träder i kraft 180701.

Könsstympning av flickor och kvinnor är en allvarlig kränkning som medför stort lidande. Det är sedan länge förbjudet i Sverige. Regeringen ser könsstympning som ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck.

Handlingsplanen samlar både pågående arbeten och nya åtgärder till myndigheter och till vården. Genom en nationell handlingsplan stärks samordningen på området. Målet med handlingsplanen är att nå det övergripande målet för jämställdhetspolitiken, kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

– Regeringen vill med handlingsplanen tydligt markera att lagen och samhället alltid står på kvinnornas och flickornas sida. Att utsätta kvinnor och unga flickor för könsstympning är fruktansvärt, det görs i en hederskontext och syftet är att kontrollera kvinnors sexualitet, det är uttryck för värderingar som inte ska få slå rot i vårt samhälle, säger jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Regeringen lägger under detta år över 200 miljoner kronor för att motverka mäns våld mot kvinnor, hedersförtryck och könsstympning.

Exempel på nya åtgärder ur handlingsplanen

 • Linköpings universitet får ett utbildningsuppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck riktat mot polis, socialsekreterare, barnläkare och andra professioner som är verksamma på barnahus runtom i Sverige.
 • Regeringen ger i uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att hitta effektiva arbetssätt för attitydförändring. Sprida detta till de aktörer som möter kvinnor och flickor i riskzon för könsstympning. Fokus på fritids- och ungdomsverksamhet och andra mötesplatser.
 • För att få en mer jämlik vård över hela landet för flickor och kvinnor som utsätts för könsstympning, ger regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen att se över vilken vård landstingen erbjuder. Socialstyrelsen ska också lämna förslag på hur vården kan bli bättre och mer likvärdig över landet. Socialstyrelsen ska även förstärka kunskapsstöd till kommuner, landsting och elevhälsan så att de kan arbeta förebyggande.
 • Uppdrag till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen för förbättrad upptäckt av våld i nära relationer. Även hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning.

Exempel på redan beslutade och igångsatta åtgärder

 • Brottsoffermyndigheten har tagit fram en handledning för personal i förskolan om hur förskolepersonal ska samtala med barn för att bättre upptäcka flickor som riskerar könsstympning.
 • En översyn av utbildningsmaterial i samhällsorientering, om rådande normer och värderingar, för nyanlända pågår.
 • Länsstyrelserna har fått uppdrag om utveckling av regionala resurscentra för barn och vuxna som är utsatta, eller riskerar att utsättas för våld av närstående, i synnerhet hedersrelaterat våld och förtryck.

  Fakta
  Könsstympning har varit förbjudet i Sverige sedan 1982 och det är straffbart även om det utförs i ett land där det är lagligt om det finns en koppling till Sverige.

  Cirka 19 000 flickor uppskattas enligt Socialstyrelsens beräkningar ingå i en riskzon där vårdnadshavarna har en positiv attityd eller är ambivalenta till könsstympning även efter migration.

”KVINNLIG KÖNSSTYMPNING” – en ny bok

Publicerat:

 

Boken är utgiven på Gothia fortbildning

Från bokens baksidestext:

– Om kvinnan kommer från ett riskland så frågar jag helt enkelt: ”Jag vet att omskärelse av kvinnor är tradition i ditt hemland, vet du om du har blivit omskuren?” Jag frågar också: ”Är det någon som har frågat dig om det här?”

Med dessa enkla frågor kan du fånga upp en flicka eller kvinna och se till att hon får hjälp och stöd om hon så önskar.

Författaren Elisabeth Ubbe har intervjuat en rad olika personer för att beskriva vad könsstympning innebär; det är både personliga porträtt av kvinnor med egna erfarenheter, som blivit könsstympade som barn och nu för en kamp för upprättelse och för att traditionen ska brytas, och möten med yrkesverksamma inom vård, skola och socialtjänsten. Boken innehåller även fakta och råd som läsaren får användning för i sin egen vardag eller verksamhet – om hur man ska kunna arbeta för att hjälpa och förebygga.

Boken Kvinnlig könsstympning vänder sig till alla som möter kvinnor som blivit könsstympade, såsom personal inom mödra- och barnhälsovård, skola och elevhälsa, ungdomsmottagningar och annan ungdomsverksamhet, hälso- och sjukvården samt socialtjänst. Den ger en ökad förståelse och kunskap tillsammans med handfasta råd som läsaren får användning för i sin egen vardag eller verksamhet.

Författaren Elisabeth Ubbe, barnmorska och prisbelönt bildjournalist, fokuserar på kvinnofrågor, jämlikhet, social rättvisa och hållbar utveckling.

Jamila och jag är glada över att finnas med bland de intervjuade i boken. Den är mångsidig,kunskapsladdad och ger inblickar i det viktiga arbete som pågår i Sverige för att upplysa om och förebygga könsstympning. Den berättar också om redan utsatta kvinnor som söker hjälp i vården. / Jamila & Eva

 

Sex- och samlevnadsundervisning med upplysning om KKS

Publicerat:

Då och då får jag förfrågan om att hålla lektion om Sex- och samlevnad. Senast var i maj – då jag träffade två KomVux klasser på Studium Göteborg. Vid sådana tillfällen passar jag alltid på att prata om, och även visa bild på, vulvor som utsatts för det stympande ingreppet KKS. Jag pratar kort om vilka följder det kan få och om lagen i Sverige som förbjuder alla former av kvinnlig könsstympning.

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.

/ Eva

 

KKS-upplysning via 1177.se Vårdguiden

Publicerat:

Proffsen på 1177
Proffsen på 1177

De mycket erfarna sjuksköterskorna på 1177.se Vårdguiden, i Göteborgsregionen, fortbildar sig om ”Könsstympning av flickor och kvinnor”. Vi föreläste för halva gruppen den 13 mars och i november kommer ännu ett tillfälle, för den resterande gruppen.

Det är väsentligt i vårt samhälle att personer som utsatts för denna skadliga tradition kan få råd, stöd och orientering om vart de ska vända sig för att få rätt vård också när de ringer Vårdguiden 1177. Där kan eventuellt också förebyggande samtal föras.

Det var inte självklart för sjuksköterskorna på Vårdguiden att ”våga fråga” kring KKS. Avsaknad av egen kunskap och erfarenhet av möte med en patient som lider av problem efter KKS är försvårande. Om tanken på att det kan röra sig om följder av KKS inte infinner sig tas inte ämnet upp.

De sjuksköterskor som arbetar på Vårdguiden 1177 besitter, var och en och tillsammans, otroligt breda kunskaper men just den här frågan är ganska undanskymd och ovanlig i den stora Vårdapparaten – av många skäl.

Nu hoppas vi att patienter som ringer 1177 för vissa problem med urinvägar och eller vulva/vagina kommer att få relevanta följdfrågor till god hjälp för den som behöver. Upplysningen blir bättre när också rådgivare vågar fråga. Fortbildning ger en win-win situation!

Det finns bra hjälp och vård att få, t ex har Angereds Närsjukhus, gyn, under våren öppnat en Vulvamottagning för de som har problem orsakade av kvinnlig omskärelse.

Eva & Jamila

 

Den 6 februari är det den internationella dagen dagen mot kvinnlig könsstympning.

Publicerat:

the cutFILM OCH SAMTAL THE CUT: EXPLORING FGM

Journalisten Fatma Naib har undersökt varför den farliga, smärtsamma och ibland dödliga traditionen av kvinnlig könsstympning fortsätter i så många länder. Hon har också studerat vad som krävs för att den ska upphöra. I filmen ger sig Fatma Naib ut på en personlig resa, från Somaliland och Kenya till Sverige, för att utforska traditionen kvinnlig könsstympning. OBS! Filmen är på engelska, ej textad till svenska.

Kvällen introduceras av Jamila Said Musse, som bidragit till instiftandet av FN:s internationella dag mot kvinnlig könsstympning.
Filmen introduceras av journalisten Fatma Naib. Efter filmvisningen hålls ett samtal på temat där även Eva Hammad, utbildare kring kvinnlig könsstympning, med mångårig erfarenhet av arbetet mot kvinnlig könsstympning, Emmelie Rönnblad, samordnare för arbetssättet Bygga Broar inom SDF Västra Hisingen och representanter från Angereds-föreningen Hela Blomman deltar. Samtalet leds av stadsdelens samordnare Lina Lundborg.

I samarbete med SDF Angered och föreningen Hela Blomman.
Kl 18. Stora Scenen. Fri entré. Vi bjuder på fika.
Välkomna!

Sahlgrenska Akademien

Publicerat:

IMG_5600Eva föreläsare för blivande uroterapeuter. Deltagare från Sverige, Norge och Danmark. Utbildade sjukgymnaster, sjuksköterskor och barnmorskor som går en fördjupningskurs i blås- och tarmdysfunktion.

Intressant förmiddag/ Eva

 

 

BLEKINGE TINGSRÄTT

Publicerat:

Blekinge tr

Brottmålsenheten 6

 

DOM

2018-01-09

meddelad i

KARLSKRONA

 

 

Mål nr: B 2984-17

 

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Stämpling till brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor, 1 § och 2 § 1

st och 4 st lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor samt 23 kap 2 st brottsbalken

 

 1. Olaga hot, 4 kap 5 § 1 st brottsbalken

 

Påföljd:

Fängelse 6 månader

GADIP (Gender and Development in Practie) i Göteborg

Publicerat:


poster-backlash-sve-rgb1 2BACKLASH FÖR KVINNOR

Vi blev inbjudna av GADIP till en internationell utbildningsdag om våld mot kvinnor.

På programmet kl: 13:00 – 14:30

 1. ”Könsstympning av flickor och kvinnor – en smärtsam tradition – vår föreläsning om historik och förekomst samt vad- när- hur- och varför utförs traditionen plus skadligheten och lagen – i starkt förkortad version, på grund av tidsbrist.
 2. Hauwa Mahdi från Göteborgs Universitet berättade mycket intressant om Kalifatet som breder ut sig i ett område större än Nigeria. Tankesätten och tolkningarna är gamla, kvinnoförtryck är inte nytt men våldet som Kalifatet utövar är grymmare nu!                                /E & J

Institutet Mot Hedersförtryck/IMH

Publicerat:

IMG_7813 IMG_7818

HÖGANÄS Torsdag 23/11     

Arbete mot könsstympning

13.00-15.00 Föreläsning

15.00  – 15.45  Gruppsamtal inkl fika

50 socionomer på fortbildning. De arbetar i Höganäs och i omkringliggande kommuner. Vi höll vår föreläsning om Könsstympning av flickor och kvinnor och hann med en kort diskussion om socialarbetarens viktiga roll i arbetet för att stoppa traditionen. Förebyggande och i samband med inkommande anmälan/orosanmälan.

Kursanordnare:  IMH -Institutet Mot Hedersförtryck, Göteborg

Hemsida: Institutetmothedersförtryck.se

/ Eva & Jamila

Ny studie om kvinnlig könsstympning släpps

Publicerat:

Torsdag den 7 december lanserar ActionAid den EU-finansierade rapporten End the Cut, som fokuserar på kvinnlig könsstympning i Sverige. Rapporten har skrivits inom ramarna för projektet AFTER (Against Female Genital Mutilation/Cutting Through Empowerment and Rejection). Med rapporten som utgångspunkt följer sedan en paneldiskussion om dess slutsatser och KKS i Sverige. Vi kommer även att visa en film som producerats inom projektet och som belyser förekomsten och komplexiteten kring denna farliga tradition.
Information om medverkande i panelsamtalet kommer att meddelas inom kort.

Var: Bio Zita, Birger Jarlsgatan 37, Stockholm
När: Torsdag den 7 december kl. 10.00-12.00

Arbetet mot kvinnlig könsstympning
ActionAid jobbar sedan länge förebyggande insatser mot kvinnlig könsstympning (FGM – Female Genital Mutilation) i länder i Afrika. Arbetet fortsätter att expandera och idag är ActionAid aktiva i frågan i Sverige och i andra länder i Europa. Läs mer på www.afterwomen.eu